Kalbin zindeliğini muhâfaza edip mânen terakkî edebilmesi nazargâh-ı ilâhî olan gönlün selîm hâle gelmesine bağlıdır. Bu ise bazı esaslara ri­âyetle sağlanabilir. İşte manevi yolda ilerlemek için dikkat etmeniz gereken 12 kural…
 1. Rız­kın he­lâl ol­ma­sı­na dik­kat et­mek.
 2. Kul ve mah­lû­kât hak­kı­na ri­âyet et­mek.
 3. Sü­rek­li istiğfar ve duâ hâ­lin­de bu­lun­mak.
 4. Kur’ân-ı Ke­rîm oku­mak ve ah­kâ­mı­na tâ­bî ol­mak.
 5. İbâ­det­le­ri hu­şû ile edâ et­mek.
 6. Tefekkürde derinleşmek, her şeyde ve her yerde ilâhî kudret ve azâmetin mührünü görebilmek.
 7. Ge­ce­le­ri ih­yâ et­mek. Ge­ce­le­ri­miz mânen ne ka­dar ay­dın­lık olur­sa, o hâl, gün­dü­zü­mü­ze de akseder. Se­her­ler, en kıy­met­li an­lar­dır. O va­kit­le­ri zi­yân et­mek, mânevî bakımdan büyük bir kayıptır.
 8. Zik­rul­lah ve mu­râ­ka­be­ye de­vam et­mek.
 9. Ölü­mü te­fek­kür et­mek.
 10. Sâ­lih ve sâ­dık­lar­la be­ra­ber olup, fâ­sık ve fâ­cir­ler­den uzak dur­mak.
 11. İl­miy­le amel eden âlim ve ârif­le­rin soh­bet­le­ri­ne de­vam et­mek.
 12. İn­fak eh­li ol­mak.
Hâ­sı­lı in­sa­nı eği­tip ye­tiş­ti­re­cek eği­tim­ci, ho­ca­efen­di ve öğ­ret­men gi­bi hiz­met in­san­la­rı­nın, ön­ce ken­di gö­nül­le­ri­ni bir der­gâh hâ­li­ne ge­tir­me­le­ri za­rû­rî­dir. Gö­nül âle­mi bir der­gâh hâ­li­ne gel­me­miş kim­se­le­rin durumu, temelsiz bir bi­nânın du­var­la­rına benzer ki bun­lar, bir müd­det son­ra yı­kı­lıp yok olmaya mahkûmdur.
An­cak gö­nül­le­ri­ni mahlûkata aça­rak on­la­rı ku­cak­la­yan­lar, Bahâuddîn Nakşibend, Haz­ret-i Mev­lâ­nâ, Yû­nus Em­re ve emsâli Hak dostları gi­bi fânî ömürlerinden sonra da kı­yâ­me­te ka­dar devam ederler. Mek­tep­le­rin­de­ki mârifetullah ve muhabbetullah ders­le­ri de ke­sin­ti­siz bir şekilde sürüp gider.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/manevi-yolda-ilerlemek-icin-12-kural.html