Hz. Ömer’den (r.a.) Müslümanlara dünya ve ahiret saadeti için ışık tutacak kıymetli tavsiyeler…
İmam Mâlik Hazretlerinden:
Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurmuş “İnsanların en faziletlisi, muttakî olanlardır. Kişinin asaleti, dinidir. İyiliği ahlâkî durumudur. Cesaret ve korkaklık, insanlarda doğuştan vardır. Cesaretli kimseler, tanıdıklarını ve tanımadıklarını müdafaa ederler. Korkaklar ise ana babalarını bile müdafaa etmekten kaçarlar.
Servet dünyada yalnız insanlara bir değer kazandırır. Fazîlet ise takva iledir. Sen ne İranlı ne de Nebatlı ne de başka bir milletten üstün değilsin. Üstünlük, yalnız takva iledir. (İbn-i Ebî Şeybe Askerî)
NİYETİ OLMAYANIN AMELİ MAKBUL DEĞİLDİR
Hz. Ömer (r.a.), oğlu Abdullah’a şöyle yazmıştır:
“Sana Allah’a muhalefet etmekten sakınmanı tavsiye ederim. Çünkü Allah’a muhalefet etmekten sakınanları Allah korur. Kim Allah’a dayanır ona güvenirse O ona kâfidir. Kim darda kalana ödünç verirse, Allah o kimsenin mükâfatını verir. Verilen nimetlere şükredenin Allah rızkını artırır. Niyeti olmayanın ameli de makbul değildir. Allah’ın rızasını gözetmeyen kimseye mükâfat yoktur. Şefkati olmayanın malı olmaz. Eskisi olmayanın yenisi olmaz. (İbn-i Ebi’d Dünya, İbn-i Asakir)
ÇOK KONUŞAN ÇOK HATA YAPAR
Cafer b. Zebergan’dan:
Hz. Ömer (r.a.) bazı valilere şöyle yazmıştır:
“Çetin hesap günü gelmeden önce, dünyada, kendinizi hesaba çekiniz. Çetin hesaptan önce bollukta (dünyada) kendini muhasebe edenlerin akıbetleri, memnuniyet verici ve imrendirici olur. Kimi dünya oyalar, ve günâhları onu meşgul ederse, onun akibeti pişmanlık ve hüsran olur verilen öğütleri unutmayın ki yasak edilen şeyleri yapmazsınız. (Beyhaki, İbn-i Asakir)
Ahnef b. Kays’dan: Ömer (r.a.) şöyle buyurdu “Ahnef! Çok gülenin heybeti azalır. Şakacı olanlar bu yüzden hafife alınırlar. Çok konuşan, çok hata yapar, çok hata yapanların hayâsı azalır. Hayâsı azalanın ise takvası azalır. Takvası azalanın da kalbi ölür. (Taberânî, Evsat)
İŞLERİNİ ALLAH’TAN KORKANLARLA İSTİŞARE ET
Muhammed b. Şihab’dan (r.a.): HZ. Ömer (r.a.) buyurur “Seni ilgilendirmeyen boş şeylerle uğraşma. Düşmanından uzak dur. Sadece emniyet ettiğin arkadaşlara güven. Çünkü, toplumda, güvenilir arkadaşın yerini, hiç bir şey tutamaz. Günahkârlarla düşüp kalkma, sonra yaptıklarını sana aşılarlar. Sırrını da onlara açma. İşlerini Allahü Teâlâ’dan korkanlarla istişare et. (Hilye, 1/55)
HZ. ÖMER’DEN (R.A.) HİKMET DOLU 18 TAVSİYE
Said b. Müseyyeb’den (r.a.) şöyle dedi:
Hz. Ömer (r.a.) hepsi de hikmet dolu on sekiz tavsiyede bulundu.
1. İnsanların isyanına sebep olup, cezalandırmaktansa, isyana sebep olan şeyleri ortadan kaldırıp, itaati gerçekleştirmek daha hayırlıdır.
2. Gerçek anlaşılıncaya kadar Müslüman kardeşinin yaptıklarını iyiye yor.
3. Müslümanın ağzından çıkan bir sözü hemen kötü sayma, onda hayra yorulabilecek taraflar da bulabilirsin.
4. Kendini töhmetlere açık tutan kimse hakkında zanla hüküm verenleri kınama.
5. Sırrını gizleyen kimse, istediği gibi davranır, onun esiri olmaz.
6. Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerinde de yardımcıdırlar.
7. Ölüm pahasına da olsa doğruluktan ayrılma.
8. Seni ilgilendirmeyen işlerle meşgul olma.
9. Olmayan şeylere dair soru sorma, çünkü o senin için yoktan bir meşguliyettir.
10. Bir konuda ilerlemeni istemeyene, o konuda bir şey havale etme.
11. Yalan yere yemini hafife alma. Yoksa Allah seni helak eder.
12. Kötü yolları öğrenmemen için günahkârlarla sohbet etme.
13. Düşmanlardan uzak dur. Güvenmediklerinden sakın.
14. Güvenilen arkadaş ise sadece Allah’tan korkandır.
15. Mezarlıkta huşû içinde bulun!
16. İbadet anında kendini say.
17. Günâhlardan kendini koru.
18. İşlerini Allah’tan korkanlarla müşavere et! Çünkü Allah Teâlâ Allah’tan sadece âlim kulları korkar buyuruyor. (Fâtır, 28)  (Hatib İbn-i Asakir, İbn-i Neccâr)
Kaynak: Sadık Dana, İslam Kahramanları 1, Erkam Yayınları