Ahiret hayatı gerçekten var mıdır? Ölümden sonra hayat var mıdır? Ahiret inancının delilleri nelerdir? Ahiret hayatının varlığının ispatı…
İslam dini, ahiret inancına büyük önem vermiştir. Bu sebeple Kur’an’da yüzden fazla yerde ahiret hayatıyla ilgili bilgiler verilir. Pek çok sûrede ahiret gününden bahsedilir. Kur’an, ahiret gerçeğini, insanın zihni ve kalbine, apaçık delillerle ve misallerle adeta nakşeder.
Diğer taraftan ahirete inanmak, insanda fıtraten var olan eksiksiz bir adalet duygusu, ebedilik ve sonsuzluk hissi ve insanın başıboş ve amaçsız yaratılamayacağı fikrinin zaruri bir sonucudur.
Ahirete inanmak, İlahi adalete inanmanın bir gereğidir.
HESAPLARIN GÖRÜLECEĞİ GÜN
Çünkü Allah bu dünyayı, bir imtihan yeri olarak yaratmıştır. İnsanlar dünyada yapıp ettiklerinin hiç eksiksiz ve fazlasız karşılığını görecekleri yer ahiret hayatıdır. Dünyadayken herkesin işlediği suçun cezasını layıkıyla çekmekte veya yaptıkları iyiliklerin karşılığını tam olarak almakta birtakım haksızlıkların olması pek tabiidir. Zira dünyadaki adalet insanların iradesine bağlıdır. Ahirette ise durum böyle olmayacak, dünyada yapılan hiçbir günah ve sevap karşılıksız kalmayacak, hak yerini bulacaktır. Çünkü ahiret hayatında sadece Allah’ın iradesi tecelli edecektir. Allah Teâlâ vadettiği gibi kötüleri azap ile cezalandıracak, iyileri de cennet ve nimetleriyle mükâfatlandıracaktır. Bu hususta buyrulur:
“Şu da muhakkak ki, takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. Öyle ya Allah’a teslim olanları, o günahkârlar gibi tutar mıyız hiç…”[1]
“Yoksa kötülük işleyenler, ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi amel işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı mı sandılar! Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah gökleri ve yeri, yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazandığına (sevap ve günahlarına) göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.”[2]
Hesaplarının görüleceği o gün, Kur’an’da “yevmü’d-din=ceza ve mükâfat günü” diye ifade edilmiştir. Bu ifadenin geçtiği Fatiha sûresi müminlerce günde beş vakit namazda okunarak, ahiret inancı, sorumluluk ve adalet duygusu sürekli canlı tutulur.
İnsandaki sonsuzluk duygusu onu ebedi hayat inancına hazırlayan, fıtrî yani yaratılıştan bir özelliktir. Bununla birlikte dünya hayatına nefsanî tutkuları yüzünden ahiret hayatın ıinkar eden; ruhun ihtiyaçlarını ve sonsuz lezzetlerini yok sayan insanlar hep var olmuştur. “Hayat, şu dünya hayatından ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bir daha diriltilecek de değiliz.”[3] diyenlere Kur’an-ı Kerim:
“Ne o, yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet! (Hem de özel çizgileriyle birlikte) parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter!”[4]
“De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi, geleceği şüphesiz olan kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.”[5]
İnsanları ahiret hayatı için bilinçli bir şekilde hazırlanmaya davet eden Kur’an-ı Kerim’in, bir taraftan insanoğlunun amaçsız yaratılmadığını, diğer taraftan da ona ilk kez hayat veren Yüce Allah’ın onu tekrar diriltmeye kâdir olduğunu vurgulayan şu anlamdaki ayetleri oldukça düşündürücüdür:
“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O (döl yatağına) akıtılan meninin içinde bir nutfe (sperm) değil miydi? Sonra bu, alaka (embriyo, aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti. Peki, (bunları yapan) Allah’ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?”[6]
AHİRET VAR MIDIR?
Ahiretin varlığı aklen mümkün olduğu gibi naklen de sabittir. İnkâr eden kimselere karşı Kur’an, ahiretin varlığı hususunda şu delilleri ortaya koyar:
1- İnsanları yoktan yaratan ve dünyaya gönderen Allah, onları ahirette tekrar yaratacaktır.
2- Zor bir şeyi yaratan Allah, kolay bir şeyi elbette yaratacaktır.
3- İlkbaharda, ölü bir durumda olan yeri ve kupkuru görünen toprağı canlandıran Allah, insanı da ölüp toprağa karıştıktan sonra yeniden diriltecektir.
4- İnsanı bizim bildiğimiz ve bilemediğimiz yönleriyle atomlardan DNA’lara kadar bütün incelikleriyle yaratan Allah’ın, insanı hiç şaşmadan bütün ayrıntılarıyla ahirette yeniden yaratmaya gücü yeter.
[1] Kalem Sûresi, 34-35. ayetler
[2] Câsiye Sûresi, 21- 22. ayetler
[3] Mü’minûn Sûresi, 37. ayet
[4] Kıyâme Sûresi, 3-4. ayetler
[5] Câsiye Sûresi, 26-27. ayetler
[6] Kıyamet Sûresi, 36- 40. ayetler

http://www.islamveihsan.com/ahiret-hayati-var-midir.html