9 Haziran 2018 Cumartesi

Efkan VURAL - Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Öğretisi-4

Efkan VURAL - Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın  Öğretisi-4
 
Allah’ın Sıfatları
 
Bir kimsenin müslüman olabilmesi için iman etmiş olması lazım. İmanın birinci ve en önemli şartı Allah’a inanmaktır.
 
Nasıl bir Allah’a inanmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Yüce Allah hakkında bilgi edinmeliyiz.
Yüce Allah kendisini en iyi biçimde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de tanıtmaktadır.Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın öğretisine göre, Yüce Allah’ın sıfatlarını ve özelliklerini incelemek ve öğrenmek suretiyle O’nu daha iyi tanır ve sağlam bir bilgiyle iman etmiş oluruz.
 
Allah’ın çeşitli özelliklerini öğrendiğimizde O’na daha samimi  ve gerçekçi bir biçimde bağlanmış oluruz.
 
Allah’ın  görülmesi ve bir şekil olarak düşünülmesi mümkün  değildir. Yüce Allah’ı sıfatlarıyla ve yaptığı fiilleriyle  tanıyıp iman etmeliyiz.
 
İnandığımız Yüce Allah’ı sıfatlarıyla zihnimizde ,ruhumuzda ve kalbimizde hissederiz.
Allah’a sağlam ve doğru bir şekilde inanmak için aşağıdaki sıfat ve özellikleri  iyi bilmeliyiz ve iyice kavramalıyız.
 
Allah’ın sıfatları iki kısma ayrılır.Bunlar:
 
a-Zatî sıfatlar
b-Subûtî Sıfatlar
 
Zatî sıfatlar
 
Yalnızca Allah’a ait sıfatlardır.Bu özellikler Allahtan başkasında bulunmaz.Bunlar:
 
1-Vücûd
 
Allah’n var olması demektir.Allah’ın varlığı kendi zatındandır.Vucüd’ün zıddı olan yokluk,Allah için düşünülemez.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.” Haşr suresi,22.ayet)
 
“Gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yükselten, sonra arşa hükmeden, her biri belli bir süreye kadar hareket edecek olan Güneş ve Ay'ı buyruğu altına alan, işleri yürüten, ayetleri uzun uzun açıklayan Allah'tır...” (Ra’d suresi,2.ayet)
 
2-Kıdem
 
Allah’ın başlangıcının olmaması demektir. Yani Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur. Allah her zaman var olmuştur.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
 “O, ilktir, sondur, açık olandır, gizli olandır. O, her şeyi bilendir.”(Hadid suresi,3.ayet)
 
“O doğmamış ve doğrulmamıştır.” (İhlas suresi,3.ayet)
 
3-Bekâ
 
Allah’ın sonu olmamak demektir. Allah ebedidir. Allah’ın sonu yoktur. O hep var olacaktır.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
"Yer yüzünde bulunan her şey fânidir (sonludur); ancak yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bâkidir.” (Rahman sursi,26-27.ayetler)
 
“Allah'la beraber başka tanrı tutup tapma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'ndan başka her şey yok olacaktır.” (Kasas suresi,88.ayet)
 
4-Vahdâniyet
 
Allah’ın tek ve bir olması demektir. Allah’n eşi,benzeri ve ortağı yoktur.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“De ki; O Allah bir tektir.” (İhlas suresi,1.ayet)
 
“Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle göklerin ve yerin düzeni bozulurdu.” (Enbiya suresi,22.ayet)
 
“Andolsun «Allah, üçün üçüncüsüdür» diyenler de kâfir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur.”(Maide suresi,73.ayet)
 
5-Muhâlefetün li’l-Havâdis
 
Allah’ın sonradan olanlara benzememesi demektir. Allah’tan başka her şey sonradan olmuştur. Allah sonradan olan hiç bir şeye benzemez.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“Hiç bir şey O'na denk değildir.” (İhlas suresi,4.ayet)
 
“...O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şura suresi,11. Ayet)
 
6-Kıyâm binefsihi
 
Allah’ın varlığı kendisindendir. Allah’ın  var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymamasıdır.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
"Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri ve kendi kendine kâim (var) olandır"
(Al-i İmrân Suresi, 2.ayet)
 
“Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız; oysa Allah hiç kimseye muhtaç değildir ve övgüye lâyıktır.” (Fatır suresi,15.ayet)
 
“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
 (İhlas suresi,2.ayet)
 
Subûtî Sıfatlar
 
Allah’a ait olan bu sıfatlar diğer varlıklara da sınırlı olarak verilen sıfatlardır. Bu sıfatlar Allah için sınırsız ve  sonsuzdur. Diğer varlıklar için sınırlı ve sonludur. Bunlar;
 
1-Hayat
 
Allah’ın diri olması demektir.Allah hayat sahibidir. Allah için ölüm sözkonusu değildir. Ölü olmak  veye ölmek hayatın zıddı olduğundan  Allah hakkında düşünülemez. Her şeye hayat veren Yüce Allah’tır.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
"Ölümsüz, diri olan Allah'a güven ve O'nu tesbih et!..."(Furkan suresi,58.ayet)
 
“O, diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin...”(Mü’min suresi,65.ayet)
 
2-İlim
 
Allah her şeyi bilen demektir. Olmuş,olan,olacak,gizli açık herşeyi Allah sonsuz ilmiyle bilir. Allah kalplerde olanı,düşünceyi ve her şeyi bilir.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır..” (En’am suresi,59.ayet)
 
“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde olanı  hakkıyla bilendir.”(Teğabun suresi,4.ayet)
 
“(Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Lokman 16.ayet)
 
3-Sem’i
 
Allah’ın işitmesi demektir.Allah gizli,açık,Fısıltı,sesli,sessiz her şeyi işitir. Allah işitmek için herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
“...Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.” (Mücadele suresi,1.ayet)
 
“...Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir.”(Bakara suresi,181.ayet)
 
4-Basar
 
Allah’ın görmesi dmektir.Allah her şeyi görürür. Karanlıkta,aydınlıkta,saklı,açık ne varsa Allah hepsini görür.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“Buyurdu ki: Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm.”
(Taha suresi,46.ayet)
 
“Allah, adaletle hükmeder. O'nu bırakıp taptıkları ise, hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah, hakkıyla işiten ve görendir.” (Mü’min suresi,20.ayet)
 
5-İrade
 
Allah’ın dilemesi demektir. Allah her şeyi dilediği gibi yapar. Bir şeyin olup olmaması,şöyle veya böyle olması,şu zamanda veya şu yerde olup olmamasını tercih edip yapandır. Allah sınırsız irade sahibidir.
 
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz.” (Tekvir suresi,29.ayet)
 
“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.” (Yasin suresi,82.ayet)
 
6-Kudret
 
Allah’ın güç ve kuvvet sahibi olması demektir. Allah’ın gücü ve kuvveti sınırsızdır. Allah için acizlik düşünülemez.O’nun kudretinin yetişemeyeceği hiçbir şey yoktur.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“Birinin suyu tatlı ve kolay içimli, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da, karışmalarına engel olan bir sınır koyan Allah'tır.”  (Furkan suresi,53.ayet)
 
“İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O'dur. Rabbin herşeye Kadir'dir.”                        (Furkan suresi,54.ayet)
 
“And olsun ki, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık ve Biz bir yorgunluk da duymadık.” (Kaf suresi,38.ayet)
 
“De ki: 'Mülkün sahibi olan Allah'ım!  Mülkü dilediğine verirsin; dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; iyilik elindedir. Doğrusu Sen, her şeye Kadir'sin.”    (Al-i imran suresi,26.ayet)
 
7-Kelam
 
Allah’ın söylemesi ve konuşmasıdır. Allah söyleyen ve konuşan varlıktır.Allah bu sıfatı ile peygamberlerine kitaplar indirmiş, bazı peygamberlerle de konuşmuştur.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu.” (Nisa suresi,164.ayet)
 
“De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.”                (Kehf suresi,109.ayet)
 
8-Tekvin
 
Allah’ın yaratması ve yoktan var etmesi demektir. Allah dilediği herşeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratandır. Allah bir şeyin olmasını irade ederse ona “ol” der  o da oluverir.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:
 
“Allah, bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah, dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Nur suresi,45.ayet)
 
“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır...” (Haşr suresi,24.ayet)
 
Yüce Allah’ı sıfatlarıyla,isimleriyle ve fiilleriyle kavrayarak O’na gerçek anlamda iman etmiş oluruz.
 
Ne mutlu Yüce Allah’ı hakkıyla tanıyıp O’na kulluk yapanlara...
İnşallah bir sonraki yazımızda da Allah’ın  isimlerini ve fiillerini de tanıtmaya çalışaçağız.
 
 
 

--


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder