Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, ölümü çokça hatırlamayı emreder, dünyaya dalıp gitmemizi istemezdi. Bir hadis-i şeriflerinde “Ölümü çokça hatırlayın! Çünkü ölümü hatırlamak, (insanı) günahlardan arındırır, dünyaya karşı zâhid kılar. Eğer zenginken ölümü düşünürseniz, sizi zenginliğin âfetlerinden korur.” buyururdu.
“Ebediyet yurduna îmân ettiği hâlde, sırf aldatıcı dünya için çalışıp çabalayan kimseye, ne kadar hayret edilse yeridir!” buyururdu. (Kudâî, Şihâbü’l-Ahbâr, no: 383)
İnsan, dünya ile alâkasının kesileceğini, hayır veya şer ne yapmışsa onlarla baş başa kalacağını, amellerinin karşılığını eksiksiz göreceğini düşündüğünde, günahlardan uzaklaşır ve sâlih amellere daha çok rağbet eder. Yani ölümü tefekkür etmek, şuurlanmaya, hayâta çekidüzen vermeye ve ahreti güzelleştirmeye vesîle olur. Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:
“Ölümü çokça hatırlayın! Çünkü ölümü hatırlamak, (insanı) günahlardan arındırır, dünyaya karşı zâhid kılar. Eğer zenginken ölümü düşünürseniz, sizi zenginliğin âfetlerinden korur.
Fakirken tefekkür ederseniz, hayâtınızdan memnun olmanızı sağlar.” (Süyûtî, Câmiu’s- Sağîr, I, 47) Yine Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- tefekkür-i mevte teşvik ederek şöyle buyururdu:
“Ben size kabir ziyâretini yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti size ahreti hatırlatır.” (Tirmizî, Cenâiz, 60; Müslim, Cenâiz, 106)
“Ölümü ve öldükten sonra ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın! Âhiret hayâtını isteyen, dünya hayâtının süsünü terk eder.” (Tirmizî, Kıyâmet, 24)
“…Kim ölümü çokça hatırlarsa Allah onu sever.” (Heysemî, X, 325)
Bir sahâbî, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e: “−Mü’minlerin en akıllısı kimdir?” diye sormuştu.
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:
“–Ölümü en çok hatırlayan ve sonrası için en güzel şekilde hazırlık yapanlardır. İşte (gerçek) akıllılar bunlardır.” buyurdu. (İbn-i Mâce, Zühd, 31)
Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Tefekkür, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/olumu-tefekkur-tefekkur-i-mevt.html