Cenâb-ı Hak, affeden kullarını çok sever. Nitekim âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: “O (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah için infâk ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da (bu şekilde bütün hâl ve ibadetlerinde) ihsan sahibi olanları sever.” (Âl-i İmrân, 134)
Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün:
“–Sizden biri, Ebû Damdam gibi olmaktan âciz midir?” diye sordu. Oradaki sahâbîler:
“–Ebû Damdam kimdir?” diye sordular.
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu:
“–O, sizden önceki kavimlerden birine mensup idi. (Her sabah:) «Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helâl ediyorum.» derdi.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 36/4887)
Cenâb-ı Hak, affeden kullarını çok sever. Nitekim âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:
“O (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah için infâk ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da (bu şekilde bütün hâl ve ibadetlerinde) ihsan sahibi olanları sever.”(Âl-i İmrân, 134)
AYIPLARI ÖRT AÇIK ETME!
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de şöyle buyurmuştur:
“…Kul başkalarının hatâlarını affettikçe, Allah da onun şerefini ziyâdeleştirir…” (Müslim, Birr, 69; Tirmizî, Birr, 82)
“…Kim bağışlarsa Allah da onu mağfiret eder; kim affederse, Allah da onu affeder; kim bir musîbete sabrederse, Allah onun karşılığını verir; kim öfkesini yutarsa, Allah onun ecrini ihsân eder.” (Beyhâki, Delâil, VI, 291-292)
Ay­rı­ca hiz­met eh­li, in­san­la­rın ayıp­la­rı­nı araş­tı­ran değil, ayıp ve kabahatlerini setreden (örten) olmalıdır. Nitekim Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
“Kim ar­ka­da­şı­nın ayı­bı­nı ör­ter­se, Allah da kı­yâ­met gü­nü onun ayı­bı­nı ör­ter. Kim bir müs­lü­man kar­de­şi­nin ayı­bı­nı açı­ğa vu­rur­sa Allah da onun ayı­bı­nı açı­ğa vu­rur. Hat­tâ evin­de bi­le ol­sa onu ayı­bıy­la re­zil eder.” (İbn-i Mâce, Hudûd, 5)
“Kim bir kardeşini günahından dolayı ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez.” (Tirmizî, Kıyâmet, 53/2505)
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/allah-kimleri-cok-sever.html