11 Aralık 2016 Pazar

Hz. Muhammed (sav) Hayatı Kronolojisi

Hz. Muhammed (sav) Hayatı Kronolojisi

Hz. Muhammed (sav) Hayatı Kronolojisi

571 - Hz. Muhammed’in doğumu hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi) , Sütannesi Halîme’ye verilmesi.

574 - Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

575 - Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

577- Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

578 - Ebû Tâlib ile beraber Suriye seyahati ve Rahip Bahira olayı

589 - Ficâr Savaşı’na katılması, Hilfü’l-fudûl topluluğuna katılması

594 - Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi, hz. Hatice ile evlenmesi.

605 - Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610 - Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin inmesi

613 – Yakın akrabalarını İslam dinine davet etmesi

615 - Habeşistan’a ilk hicret.

616 - Habeşistan’a ikinci hicret.

619 - Boykotun sona ermesi.

620 - Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).

621 - İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb), Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi .

622 - İkinci Akabe Biatı

Medine Dönemi

622 - Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması

Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).

Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).

Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).

Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).

623 - Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi

623 - Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi

İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).

Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi

Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).

Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).

Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).

İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).

Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).

İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).

625 Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).

627 - Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).

628 - Umre seferi (Zilkade/Mart).

Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).

628 Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).

Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).

629 Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması

Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi

630- Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).

Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).

Huneyn Gazvesi

Hz. Peygamber’in umre yapması

Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).

632- Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması

Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).

Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).

 
http://www.ilimrehberi.net/dini-ilimler/hz-muhammed-sav/2203-hz-muhammed-hayati-kronolojisi.html


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder