Kur’ân-ı Kerîm’de ism-i şerîfleri geçen Peygamberler ve hayatlarındaki hikmet ve ibretler.
Kur’ân’da adı geçen Peygamberler ve mûcizeleri maddeler halinde…
 • Meleklerin kendisine secde etmekle emrolunduğu Adem -aleyhisselâm-;
 • Semâvî hayranlığın esrârını taşıyan İdris -aleyhisselâm-;
 • Tûfânıyla yeryüzünün küfürden temizlendiği Nuh -aleyhisselâm-;
 • Fırtınalarla inkâr yurtlarının alt-üst edildiği Âd Kavmi’nin peygamberi Hud -aleyhisselâm-;
 • Azgınlık ve taşkınlık yuvalarının zelzelelerle kökünden sarsıldığı Semûd Kavmi’nin peygamberi Salih -aleyhisselâm-;
 • Teslimiyetiyle zâlim Nemrud’un ateş yığınlarını gül bahçelerine döndüren İbrahim -aleyhisselâm-;
 • İhlâs, sadâkat, tevekkül ve teslimiyetiyle âbideleşen İsmail -aleyhisselâm-;
 • Neslinden Benî İsrâîl peygamberleri gelen İshak -aleyhisselâm-;
 • Azgın ve ahlâksız halkını son âna kadar hidâyete çağıran, Sodom ve Gomore’nin mahzûn peygamberi Lût -aleyhisselâm-;
 • Tevhid sancağını doğudan batıya taşıyan Zülkarneyn -aleyhisselâm-;
 • Hasret ve muhabbetle kavrulup sabırda âbideleşen Yakub -aleyhisselâm-;
 • Kölelik ve zindan hayatının çile ve ızdıraplarından sonra Mısır’a ve gönüllere sultân olan Yusuf -aleyhisselâm-;
 • Hitâbetiyle gönülleri vecde getiren Hatîbü’l-Enbiyâ Şuayp -aleyhisselâm-;
 • Asâ mûcizesiyle ahmak Firavun’u Kızıldeniz’in girdaplarında yok eden, Musa -aleyhisselâm-;
 • Musa’nın -aleyhisselâm- her zaman ve mekânda yardımcısı olan sâlih kardeşi Harun -aleyhisselâm-;
 • Zikriyle dağları, taşları, hatta vahşî hayvanları bile coşturan Davut -aleyhisselâm-;
 • Muazzam saltanatını, kalbinin dışında taşıyan Süleyman -aleyhisselâm-;
 • Öldükten sonra tekrar diriltilerek, kıyâmetteki yeniden yaratılışa misâl olan Üzeyr -aleyhisselâm-;
 • Derin tefekkürüyle sabrın bileyi taşı olan Eyüp -aleyhisselâm-;
 • Büyük bir vecd hâlinde, istiğfar, duâ ve zikrin hakîkatinde derinleşerek karanlıkları aşan Yunus -aleyhisselâm-;
 • “İlyas’a selâm olsun!” hitâbı ile ilâhî iltifat ve teveccühe mazhar olan İlyas -aleyhisselâm-;
 • Âlemlere üstün kılınan Elyesa -aleyhisselâm-;
 • İlâhî rahmete gark edilen sâlih peygamber Zülkifl -aleyhisselâm-;
 • Hikmetli nasîhatleriyle destanlaşan, zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîri Lokman Hakim -aleyhisselâm-;
 • Testere ile ikiye bölünürken dahî “âh” demeden, tevekkül ve teslîmiyetini muhâfaza eden mazlum peygamber Zekeriya -aleyhisselâm-;
 • Babası Zekeriya -aleyhisselâm- gibi Rabbine şehît olarak kavuşan Yahya -aleyhisselâm- ve
 • Fârik vasfı nefis tezkiyesi olan, ilticâ ve tazarrûsu ile hastalara şifâ veren, ölüleri dirilten, semâvî İsa -aleyhisselâm-
insanların dünya ve âhiretlerini kazanmaları için kendilerine mûcizeler bahşeden Allah’ın emrettiği yolu göstermiş Peygamberlerdir.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

http://www.islamveihsan.com/kuranda-adi-gecen-peygamberler-ve-mucizeleri.html