Sözlükte “bilmek” anlamına gelen ilim (ilm) genellikle “bilgi” ve “bilim” karşılığında kullanılır. Peki faydalı ilim nedir, neye yarar? 
Faydalı ilim; kişiyi Kur’ân-ı Kerîm’de 258 yerde geçen “takvâ”ya ulaştıran ilimdir.
TAKVA NEDİR?
Nefsânî arzuları bertaraf etme, rûhânî istîdatları inkişâf ettirme, kulun dâimâ ilâhî müşâhedenin / ilâhî kameraların altında olduğunu idrak ve şuur hâlinde olabilmesidir. Kalbin bu duygularla mücehhez bulunması, “takvâ”nın en mühim alâmetidir.
Cenâb-ı Hak insanoğluna “az bir ilim verdiğini” beyan buyuruyor.[1] Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz o ilmin şâhikasındaydı. Nitekim Efendimiz:
“Benim bildiklerimi bilseydiniz (yemezdiniz, içmezdiniz) sahralara düşerdiniz…” buyuruyor. (Bkz. İbn-i Mâce, Zühd, 19)
HAYATINI “HAMDIM, PİŞTİM, YANDIM” SÖZLERİYLE ÖZETLEYEN MUTASAVVIF DÜŞÜNÜR KİMDİR?
Mevlânâ Hazretleri de kendi hayatını hülâsa ederken, zâ­hi­rî ilim­le­rin zir­ve­sin­deki hâ­li­ni “ham­dım”; mârifetullah tecellîlerine nâil olup kâinattaki sırlar kendisine ayân olmaya başladığındaki hâlini “piş­tim”; Cenâb-ı Hak’ta fâ­nî oluş hâ­li­ni ise “yan­dım” di­ye ifa­de ediyor.
Dipnot:
[1] Bkz. el-İsrâ, 85.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gençlerle 12 Soru-Cevap, Erkam Yayınları