23 Mayıs 2014 Cuma

NİHAT HATİPOĞLU - Sevgili'den haber var!

NİHAT HATİPOĞLU - Sevgili'den haber var!

NİHAT HATİPOĞLU
 

Sevgili'den haber var!                  

 
Pazar gecesi Miraç Kandili. Bilindiği gibi Peygamberimiz 52 yaşındayken bir gece Mekke'deki evinden alınıp önce Kudüs'e oradan da yücelere -Sema'ya- kaldırılmıştır. Bu Yüce Allah'tan gelen davetti. Yüceler yücesi olan Allah, en sevdiğini davet ediyordu. Hiçbir insana nasip olmayacak en şerefli mekâna.
 
Efendimiz'in (s.a.v.) bu yolculuğuna İsra-Miraç yolculuğu adını veriyoruz. İsra; Mekke ile Kudüs arasındaki yolculuğa, Miraç ise Kudüs'ten göklere olan yolculuğa denilmiştir.
 
Yolculuk nasıl gerçekleşti?
 
Hz. Peygamberimiz'e (s.a.v.) Mekke'de - evinde veya Kâbe'nin yanında uzanmışken- Cebrail gelir. Burak adıyla bir binit getirmiştir. Peygamberimiz'e (s.a.v.) buna binmesi emredilir. Emir Yüce Rab'dendir. Efendimiz (s.a.v.) buna biner ve Kudüs'e kadar getirilir.
 
Miraç sadece ruhla mı?..
 
Hiç şüphesiz Miraç'ı önemli kılan hadise Peygamberimiz'in (s.a.v.) bütün vücuduyla alınıp götürülmesidir. Yoksa rüya âleminde veya ruh düşüncedünyasında böyle bir hadise yaşasaydı bunun hiçbir önemi olmazdı.
 
Miraç'ın en büyük mucizelerinden biri olması Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bütün vücuduyla bu yolculuğa çıkmış olmasıdır. Bu nedenledir ki Miraç'ı sadece ruhi bir yolculuk olarak görenlerin hiçbir haklılığı ve tutar tarafı yoktur.
 
Orada neler oldu?
 
Kudüs'e gelen Hz. Peygamber (s.a.v.), orada Peygamberlerin ruhaniyetlerine imamlık yaptı. Namaz kıldırdı. Sonradan da göğe yükselmeye başladı. Yedi kat gök tabakalarını geçti. Her tabakada yer alan Peygamberlerle görüştü.
 
Orada Hz. Adem, Hz. Yahya, Hz.İsa, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim ile karşılaştı. Onlarla sohbet etti.
 
Oradan 'Sidretü'l Münteha'ya çıkarıldı. Sidretü'l Münteha, yaratılmış olanların girebileceği son sınırdır. Ötesi yoktur. Kapalıdır. Cebrail burada Hz. Peygamber'e (s.a.v.) şöyle der: "Ey Allah'ın Peygamberi. Buradan öteye yalnız gideceksin."
 
Efendimiz, "neden yalnız gideceğim" diye sorunca Cebrail şu cevabı verdi: "Yüce Allah bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanarım."
 
Buradan sonrasında Hz. Peygamber (s.a.v.) tek başına yolculuğa devam etmiştir. "Orada beni bir nur bürüdü" buyurur. Sonra Allah (c.c.) ona vahiy edeceğini vahyetti.
 
Miraç'ı anlatan ayetler
 
Necm Suresi bu anı şöyle anlatıyor:
 
"- Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve batıla inanmadı.
 
- O, arzusuna göre de konuşmaz.
 
- O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.
 
- Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti.
- Ve üstün yaratılışlı (melek) doğruldu.
- Kendisi en yüksek ufukta iken.
- Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, (yere doğru) sarktı.
- O kadar ki (birbirine) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.
- Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.
- (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.
- Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?
- And olsun onu, önceden bir defa daha görmüştü.
- Sidretül Münteha'nın yanında.
- Cennetül-Me'vva da onun yanındadır.
- Sidreyi kaplayan kaplamıştı.
- Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.
- And olsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. " (Necm Suresi, 1-18)
 
 
Miraç'ın en büyük müjdesi
 
Miraç'ta Hz. Peygamber'e (s.a.v.) üç önemli hediye verildi. Bunlar şu şekildedir:
 
1- Beş vakit namaz emri
2- Bakara Suresinin Sonu
3- Şirke girmemiş olan Müslümanların en sonunda mutlaka cennete girecekleri müjdesi.
 
Miraç'tan bir manzara
 
Efendimiz şöyle buyuruyor: O gece (Miraç gecesi) Abdurrahman bin Avf'ı gördüm. Cennette, oturduğu yerde emekleyerek gidiyordu. Ona dedim ki:
 
- Niçin bu kadar ağır geliyorsun. Dedi ki; Ey Allah'ın Elçisi! Malımın hesabı dolayısıyla. Çocukları bile ihtiyarlatacak, saçlarını beyazlatacak kadar sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi sandım."
 
Abdurrahman bin Avf (r.a.) sahabenin ileri gelenlerindendi. Cennetle müjdelenen on kişiden biriydi. Ve son derece zengindi.
 
Bu hadis sermaye düşmanlığı anlamı taşımaz. Veya bu hadis zengin olmayı da eleştirmiyor. Ama zenginlerin ne kadar hassas olmaları gerektiğini belirtiyor.
 
Hz. Resul'ün (s.a.v.) kaderi (geleceği tespit eden) yazan kalemlerin gıcırtısını duyduğu yerden getirdiği bu manzaralar son derece ders vericidir.
 
Anlamak isteyene
 
Peygamberimiz'in (s.a.v.) rüyası!
 
Efendimizin bir gün anlattığı şu rüya, hayatımızın yeniden tasarlanmasında bize ders verecek mahiyettedir.
 
"Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytan musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı. Birinin susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi. Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı.
 
Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp cehenneme götürürken, yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı. Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip defterini sağına aldı. Sevapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip, sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında, korkudan titreyen birine, Allah-ü Teala'ya olan hüsnü zannı gelince, titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri, cennete geldi, fakat kapılar kapalıydı. Kelime-i Şehadet'i gelip, onu cennete koydu."
 
 
Babaya vefa
 
Bugün 23 Mayıs. Benim için özel bir tarih.
 
1929'da doğdu. Adı Haydar Hoca idi. Doğmadan önce ninem Hz. Ali'yi rüyada görmüş. Onun için bu ismi vermiş dedem, babama. İki dedem de müftüydü. Babam Güneydoğu medreselerinde okudu. Kuru ekmeği azık olarak aldığı yıllardı. O dönemde çağdaşları arasında ilmiyle sıyrıldı. Dört mezhebi karşılaştırmalı bilirdi. Arapça ilmini ve dilbilgisini, Arap alimlerine öğretecek kadar iyi bilirdi. Mütevazı, yumuşak ahlaklıydı. İslam Hukukuna, tefsire, Hadis ilmine, feraiz gibi özel ilgi alanlarına tam vakıftı. Bütün mezhepleri, metodolojisiyle bilirdi. Sorulmadıkça konuşmazdı. Görünmekten hoşlanmazdı. Öne çıkmayı hiç istemedi. Kız evladını, biz erkek evlatlarından daha çok severdi. Teheccüt namazını kaçırdığını hiç bilmem. Bütün hayatı Efendimize odaklıydı. Hz. Peygamber'i sevgi üstü bir sevgiyle severdi. Zamanının bazı idarecilerine hiç boyun eğmedi. Başörtüsü gibi sıkıntılı konularda din neyi emrediyorsa açıkça vaazlarında söyledi. Takibata uğradı. İzmir'de yargılandı. Siirt Müftüsü iken sürgün yedi. Hiç umursamadı. Kavga da etmedi. Huyu kavgaya engeldi. Allah'a havale etmeyi yeğlerdi. Ona eziyet edenlerin hepsi -istisnasız hepsi- hayatlarında çok zarar gördüler. Ama beddua hiç etmedi. Hz. Peygamber'in hadislerini derleyen Sünen-i İbni Mace'yi yazmak için yıllarca teheccüt vaktinden sonra daktilonun başına geçti. On ciltlik muhteşem bir eser ortaya koydu. Biz şimdi onun bu eserini Arapçaya çevirtip İslam ve Arap âleminin bilgi dağarcığına sunacağız. Bu konuda bize ulaşan birçok Arap alimi bizden bunu istedi. İnşallah bunu gerçekleştiririz.
Sırayla Siirt, Uşak, Afyon ve İzmir İl Müftüsü olarak görev yaptı. En son Medine'de vefat ettiğinde Diyanet'te Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesiydi. Birçok eser yazdı:
 
1- Peygamberimizin hadislerini derleyen İbni Mace'yi tercüme etti ve yorumladı. Kitabın adını Sünen-i İbni Mace Terceme ve şerhi koydu. Kitap 10 cilt halinde yayınlandı.
 
2- Şafii ilmihalini yazdı.
3- İslam Hukuk Tarihi'ni (Muhammed Hudari) tercüme etti.
4- Bakara ve Al-i İmran surelerini tefsir etti. (2 cilt olacak. Henüz basılmadı)
5- Ashabdan öğütler, Muta Nikâhı, Nereye Gidiyoruz, Cennete Girmek için Hz.Muhammed'e İman Şart gibi eserler yazdı.
Nihayet 23 Mayıs 1995'te Medine Havaalanı'nda vefat etti. Çok sevdiği, çok çok sevdiği Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yakınlarına gömüldü. Mezarı Medine'deki Cennetül Baki'de. Hz. Osman'ın yanı başındadır.
 
Rahmetli babamın vefatı yıldönümü bugüne denk geldi. Sizden bir Fatiha istemek için yazdım.
 
Bugün bir şeyler yapabiliyorsam, onun bana kazandırdığı aşkla yapıyorum. Biliyorum, bütün bir ömür secdeye kapansam, onun kıldığı bir rekâtlik manevi hazza ulaşamamam. Dediklerim abartı değil, hakikaten aynen böyleydi. Çünkü oğullar babalarının ulaştığına hiç ulaşamıyor.
 
Sonradan gelenler, önce geçenleri hep aratacak. Ve hep arayacak..
 
NOT: Soma'da hayatını yitiren kardeşlerimize bir dua, geride kalanlara bir teselli olsun diye Miraç Kandili programımızı pazar akşamı saat 20.00'den itibaren ATV'den canlı olarak SOMA'dan yayınlayacağız.
 
Bütün kardeşlerimizi, dualarını Yasin ve Hatimlerini Soma'ya ve diğer şehitlere bekliyoruz. Ekran başında olalım.
 
Soma'ya yakın bölgede oturan kardeşlerimizi de Soma'ya bekliyoruz.
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder